Du học

Công tác giải quyết việc làm của huyện Hòa Thành đạt được những kết quả

<1> Qũy Quốc gia hộ trợ việc làm.

Phòng Nội vụ – Lao động, Thương binhvà Xã hội( trước đây là Phòng Tổ chức- Lao động) đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Huyện giải ngân 30 dự án với số tiền 2.997 triệu đồng, giải quyết cho 676 hộ vay với 1.314 lao động, đạt 149,85% kế hoạch.

<2> Nguồn vốn do Ngân hàng chính sách cho hộ nghèo vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hòa Thành đã chỉ đạo, thường xuyên, kịp thời tạo điều kiện cho các đối tượng vay vốn để nâng cao cuộc sống, góp phần giải quyết việc làm.

Nguồn vốn này cho các đối tượng như hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh- sinh viên,các đối tượng chính sách vay xuất khẩu lao động.

Năm 2004, Ngân hàng chính sách đã giải quyết cho 3.385 hộ nghèo vay với tổng số tiền là12.400 triệu đồng, giải quyết được 3.385 lao động.Trong đó có 95 hộ với 95 lao động có việc làm mới.

<3> Nguồn vốn của Đoàn thể Tỉnh và Trung Ương.

Với các nguồn vốn: Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân đã giải quyết cho 52 hộ vay với số tiền là 253 triệu đồng, giải quyết 104 lao động có việc làm mới.

  • Năm 2004 Hội phụ nữ tiếp tục phát động phong trào”Phụ nữ làm kinh tế giỏi” ở các xã, thị trấn, trong huyện và thực hiện Chương trình Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế gia đình.

Hội đã tổ chức Phong trào Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, giúp nhau về giống, vốn, phương tiện sản xuất với tổng giá trị:113.400.000 đồng, bên cạnh đó còn thành lập các tổ chức đổi công, tổ góp vốn xoay vòng, tổ Phụ nữ tiết kiệm, tổ ngành nghề có 2839 thành viên tham gia, cho 354 hộ Phụ nữ nghèo vay.

Với mục đích đào tạo nghề cho chị em,Hội cùng đề nghị Tỉnh hội hỗ trợ kinh phí mở 15 lớp để hướng nghiệp dạy nghề cho 450 chị em Phụ n ở các xã, thị trấn trong huyện như se nhang, đan rế…và Hội đã phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên, Phòng Nội vụ- Lao động,Thương binh và Xã hội dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ.

Năm qua, Đoàn thanh niên huyện tiệp tục triển khai phong trào thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện mới.

Tiếp tục vận động thanh niên tham đăng ký thi đua sản xuất giỏi, có 1.174 Đoàn viên, Thanh niên đăng ký với tổng 3.91,5 ha đất thông qua các nguồn vốn vay Quốc gia giải quyết việc làm, phong trào tự giúp nhau về vốn, giống cây, con….

Quản lý tốt 4 dự án chăn nuôi Bò sánh với 289 triệu đồng từ nguồn Quốc gia hỗ trợ việc làm đã giúp 57 cán bộ Đoàn, Đoàn viên,Thanh niên có việc làm ổn định, có vốn sản xuất ,chăn nuôi.

Qua các dự án đó giúp đời sống một số thanh niên có khá hơn trước, kéo giảm phần nào thanh niên thất nghiệp trong huyện; đồng thời giúp Đoàn viên, Thanh niên có kiến thức về chăn nuôi Bò, kiến thức về rau an toàn.

Back to top button
Close
Close