Du học

Đánh giá thành tích nguồn nhân sự

Đánh giá thành tích là đánh giá kết quả đạt được trong một giai đoạn nhất định. Thu thập thông tin về quá trình thực hiện công việc. Thu thập thông tin về phát triển cá nhân của nhân viên. Nếu so sánh  giữa tất cả các kỹ năng quản lý thì có lẽ kỹ năng đánh giá nhân viên là khó nhất. Tuy nhiên đây lại là công việc rất quan trọng trong công tác quản trị nhân sự.

Người đứng đầu doanh nghiệp dù có xuất sắc đến đâu  nhưng nếu không có những đồng sự giỏi sẽ khó mà thực hiện được những chiến lược, chiến thuật để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đánh giá đúng nhân viên sẽ giúp lãnh đạo đặt cấp dưới vào đúng vị trí, giao việc đúng với khả năng. Ngược lại, khi cấp dưới được cấp trên đánh giá đúng năng lực, đó là cách động viên học tốt nhât.

  • Mục đích và quy trình đánh giá
  • Dựa vào kết quả đánh giá có quyết định đúng, chính xác về lương, thưởng cho nhân viên. Làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo, hoạch định nhu cầu nhân viên và kế hoach tuyển dụng.
  • Cung cấp thông tin cho nhân viên biết về mức độ hoàn thành công việc cũng như yêu cầu của nhà quản lý để họ tự điều chỉnh mình cho phù hợp. Động viên nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ vì được ghi nhận thành tích và có chế độ đãi ngộ hợp lý.
  • Tạo môi trường văn hóa hiểu biết lẫn nhau giữa nhân viên và cấp quản lý qua hoạt động đánh giá.
  • Xác định yêu cầu cần đánh giá. Dựa vào kế quả phân tích công việc.Chọn phương pháp đánh giá tùy thuộc vào bộ phận, đặc điẻm của công việc mà chọn phương pháp cho phù hợp. Đối với công việc trực tiếp đã được giao định mức trước, việc đánh giá khá đơn giản. Nhưng với những công việc của nhân viên gián tiếp của cán bộ quản lý sẽ phức tạp hơn nhiều.
  • Tập huấn hoặc kiểm tra lại kỹ năng đánh giá của cán bộ quản lý hay những nhân viên phòng nhân sự tham gia vào chương trình đánh giá.
  • Thảo luận với nhân viên về nội dung, chỉ tiêu, thời gian, địa điểm, phương thức và kết quả đánh giá. Việc này thỏa mãn tính công khai trong công tác quản lý. Tiến hành kiểm tra đánh giá vừa theo kỳ, vừa đột xuất. Đảm bảo sự khách quan.
Back to top button
Close
Close